Podmienky spolupráce

V Slovenskej republike sa odhaduje objem neuplatnených pohľadávok z dôvodu nedostatku financií na vedenie súdneho sporu vo výške 80 až 160 mil. € ročne. Áno to je odhad ročnej výšky Vašich nárokov, na ktorých dosiahnutie nemáte alebo nechcete využiť vlastné finančné prostriedky.

A práve preto využívate našu službu prevzatia nákladov súdnych konaní. K tomu je však nevyhnutné uvedomiť si základné podmienky pre ich poskytnutie.

Aké náklady preberáme?

ProcesPartner hradí odmeny advokátom, súdne poplatky, znalecké posudky, skrátka náklady súvisiace s vedením súdneho konania na všetkých stupňoch, rozhodcovského i exekučného konania. Naopak – nehradíme Vaše náklady na dopravu, ušlú mzdu vyplývajúcu z Vašej účasti na súdnom konaní a pod.

U ktorých sporov preberáme náklady?

Pomôžeme Vám chrániť Vaše právo na spravodlivosť z:

 • Kúpnych zmlúv a zmlúv o dielo
 • Spoločenských zmlúv z prevodu obchodných podielov
 • Náhradu škody, zmluvných pokút a ďalších sankcií
 • Porušenie autorských práv, patentových práv, práv k ochranným známkam a priemyselným vzorom
 • Náhradu škôd spôsobených nekalou súťažou
 • Sporov voči štátu, krajom, mestám a obciam
 • Sporov voči finančným ústavom
 • Daňového práva
 • Poisťovacieho práva
 • Stavebníctva
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Dedičských nárokov a ďalších.

Od akej výšky nároku financujeme?

Pomôžeme Vám s financovaním nákladov:

 • súdnych, rozhodcovských, konkurzných, exekučných či iných obdobných konaní v sporoch s nárokom od 25 tisíc Euro
 • mimosúdnych konaní v sporoch s nárokom od 10 tisíc Euro

Aké informácie sú pre nás nevyhnutné?

Na začiatku všetkého je dôkladné vyhodnotenie prípadu. Vzhľadom k tomu, že nesieme po celú dobu trvania sporu nielen riziko neúspechu, ale taktiež nedostatočnej bonity protistrany, snažíme sa byť veľmi obozretní. Pochopte teda, že podmienkou úspešnej spolupráce je Vaše otvorené jednanie a poskytnutie všetkých potrebných informácií o Vašom prípade.

Budeme teda chcieť poznať niekoľko základných vecí:

 • základné údaje o Vašej osobe či firme / kontaktné údaje, kontaktné osoby, údaje o právnom zastúpení a pod./
 • údaje o dlžníkovi / kontaktné údaje, pokiaľ je možné tak údaje o majetkových pomeroch a bankových účtoch dlžníka a pod./
 • údaje o pohľadávke / odôvodnenie Vašej pohľadávky, údaje o spoluvlastníkoch pohľadávky, prípadne nároky protistrany, údaje o prípadných prvých krokoch v danej kauze a pod./

Aby bolo jasné…
Žiadnu z týchto informácií nemusíte poskytnúť vopred. Najskôr sa stretneme, vyjasníme si Vaše potreby  a naše možnosti, až potom si budeme predkladať potrebné informácie.

Ako je nutné viesť právny spor?

V prípade úspešného súdneho konania je naša odmena závislá od výšky Vášho uznaného nároku, solventnosti protistrany a špecifík daného sporu. Preto v závažných otázkach týkajúcich sa vedenia súdneho konania vyžadujeme pred nejakým mimoriadnym krokom v rámci sporu súhlas oboch zmluvných strán – teda aj náš.

Na akom zmluvnom základe spolupracujeme?

Na začiatku spolupráce – ešte skôr, než podrobíme Váš nárok podrobnej expertíze – je nutné podpísať Dohodu o predbežnom posúdení a príprave financovania prípadu. Po rozhodnutí, že budeme hradiť náklady konania Vám predložíme na podpis Zmluvu o financovaní konania. Táto zmluva vymedzuje vzájomné práva a povinnosti a stanoví aj príslušné finančné náležitosti.

Aké sú ďalšie podmienky?

Žiadne ďalšie podmienky si nestanovujeme. Dúfame, že ste s vyššie uvedeného textu pochopili, že sa nevrháme bezhlavo do rizika neúspechu, že naša spolupráca bude prebiehať na spoľahlivej zmluvnej báze a nám pôjde o úspešné a efektívne ukončenie Vašej kauzy. Všetky ďalšie prípadné otázky Vám radi zodpovieme po telefóne alebo e-maile a najlepšie pri osobnej schôdzke v sídle našej spoločnosti. Prípadne na dohodnutom mieste.