Nápověda

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli vyplniť online dotazník. V prípade, že vyplňujete tento dotazník prvý krát žiadame Vás aby ste si prečítali nasledujúci postup. Dotazník sa skladá z niekoľkých krokov.

  • V prvom kroku vyplňujete základné kontaktné údaje o svojej osobe ako aj o veriteľovi. Tu máte na výber niekoľko možností. Môžete vyplniť len „Osobné údaje klienta“ a pridať na Vás kontakt a odoslať dotazník. My Vás následne budeme kontaktovať. Pokiaľ máte záujem a máte k dispozícii všetko potrebné môžete informácie podať podrobnejšie a to tak, že postupne v prvom kroku rozbalíte ďalšie časti dotazníka ako „Kontaktné údaje klienta“, „Štatutárny orgán klienta, atď“… Po vyplnení všetkých údajov o veriteľovi máte možnosť buď dotazník odoslať kliknutím na tlačítko Odoslať alebo pokračovať k druhému kroku dotazníka kliknutím na tlačítko Pokračovať.
  • V druhom kroku je možné vyplniť údaje o dlžníkovi / o protistrane/. Obsah sa zhoduje s ob-
    sahom dotazníka pre klienta. Opäť je tu možnosť poskytnúť rôzne podrobné údaje postup-
    ným rozbaľovaním jednotlivých položiek. Po vyplnení všetkých údajov o dlžníkovi máte opäť
    možnosť buď dotazník odoslať kliknutím na tlačítko Odoslať alebo pokračovať ku tretiemu
    kroku dotazníka kliknutím na tlačítko Pokračovať.
  • V treťom kroku sa Vás budeme pýtať na doterajšie informácie a postupy v konaní /pokiaľ
    už nejaké prebehlo/. Po stlačení tlačítka Odoslať sa dostanete do posledného štvrtého kroku,
    kde sa Vám zobrazí vyplnený dotazník v podobe v akej sa odoslal na e-mail spoločnosti Pro-
    cesinvest.
  • V štvrtom kroku Vám bude zobrazený vyplnený dotazník tak, ako sa odošle na náš e-mail.
    Môžete tak dotazník pred odoslaním skontrolovať a prípadne doplniť o chýbajúce údaje.
    Taktiež máte možnosť priložiť súbor /y/ ako prílohu. Pokiaľ ste si stý, že je dotazník vyplnený
    tak ako si prajete môžete stlačiť tlačítko „Odoslať“ údaje. Potom už nebudete mať možnosť
    údaje meniť.
  • Jediné povinné polia pre úspešné odoslanie formulára sú Vaše meno, priezvisko a jeden z
    kontaktných údajov – telefón, mobil alebo e-mail tak, aby sme Vás mohli následne kontak-
    tovať. Tieto údaje sú vo formulári vyznačené tučne.

Poznámka: pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, žiadame Vás aby ste zadali jej právnu formu tak, ako je firma zapísaná v obchodnom registri.